Skip to main content

Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser af 7. marts 2022

1. Anvendelse

1.1    Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse ved alle arbejder og leverancer fra ISHØJ HEGN A/S (”ISHØJ”) til kunden (”Kunden”), i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom.

1.2.   Alle arbejder og leverancer fra ISHØJ sker i henhold til AB 18 (”Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)”), således at AB 18 i sin helhed anses for aftalt mellem parterne i det omfang, særskilte skriftlige aftaler eller Betingelserne ikke udtrykkeligt eller forudsætningsvis fraviger AB 18.

Det bemærkes eksplicit, at AB 18 §§ 9, 49, 52, Kapitel H og § 69 ikke finder anvendelse.

Når montage/installation har fundet sted, finder AB 18 ikke længere anvendelse, og det materiel, der er leveret, reguleres efter Betingelserne.

I det omfang der er uoverensstemmelser mellem Betingelserne og AB 18, har Betingelserne forrang.

1.3.   Ved rent materialesalg er købelovens almindelige regler gældende i det omfang, særskilte skriftlige aftaler eller Betingelserne ikke udtrykkeligt eller forudsætningsvis fraviger købeloven. I tilfælde af mangler (uanset om manglen er væsentlig) er Kunden ikke berettiget til at annullere ordren, såfremt ISHØJ foretager omlevering eller afhjælper manglen.

1.4.   Kundens egne forretnings- og indkøbsbetingelser har kun virkning, såfremt de skriftligt er accepteret af ISHØJ.

1.5.   Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af Betingelserne, medmindre ISHØJ skriftligt har accepteret disse.

1.6.   Såfremt enkelte punkter i Betingelserne ikke skulle være gyldige, eller af anden årsag ikke finder anvendelse, får dette ikke indflydelse på anvendelsen og gyldigheden af de resterende bestemmelser i Betingelserne.

 

2. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

2.1    ISHØJ´s tilbud er gældende i 30 kalenderdage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Tilbud skal betragtes som et samlet tilbud. Ved accept efter tilbudsfristens udløb forbeholder ISHØJ sig retten til at ændre tilbuddet eller afvise Kundens ordre.

2.2    Priserne for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som ikke er omfattet af et bindende tilbud efter pkt. 2.1, følger ISHØJ´s prisliste på det tidspunkt, hvor ISHØJ bekræfter Kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

2.3    Alle priser er eksklusive emballage, moms og statslige afgifter.

2.4    ISHØJ tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Kunden skriftligt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser af ordrer skal være skriftlige for at binde ISHØJ. Hvis Kunden ikke har hørt fra ISHØJ indenfor 7 arbejdsdage, opfordres Kunden til at rette henvendelse på ny.

2.5    Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden ISHØJ´s skriftlige accept.

2.6    Aftalen omfatter udelukkende de materialer og ydelser, der er udtrykkeligt anført i det accepterede tilbud. Såfremt ISHØJ leverer andre ydelser eller ekstramaterialer, skal Kunden særskilt betale herfor efter regning.

2.7    Hvis ISHØJ´s bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med Kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele det til ISHØJ skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

3. Aftalegrundlag og ændringer heraf

3.1    Betingelserne udgør sammen med ISHØJ´s tilbud og ISHØJ’s ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag (”Aftalegrundlaget”).

3.2    Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3.3    Til trods for pkt. 3.2 forbeholder ISHØJ sig ret til – før levering og uden forudgående meddelelse til Kunden – at foretage ændringer i konstruktionen, som ISHØJ anser for nødvendige, og som ikke har indflydelse på kvaliteten eller funktionen af leverancen. Sådanne ændringer berettiger ikke Kunden til at hæve købet, medmindre Kunden kan bevise, at én bestemt konstruktion var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf foranlediget ophævelse af købet, berettiger ikke Kunden til nogen form for erstatning.

3.4.   Oplysninger og tekniske data i produktinformation og lignende er omtrentlige og kun bindende i det omfang, det accepterede tilbud udtrykkeligt henviser dertil.

 

4. Materialer og tegninger fra kunden eller kundens samarbejdspartnere

4.1    Hvor der i leverancen indgår materialer, der direkte eller indirekte stammer fra Kunden eller kan henføres til Kunden eller dennes øvrige samarbejdspartnere, forudsættes uden videre, at sådanne materialer er velegnede til formålet, og der foretages således ingen form for kontrol heraf. Det samme gælder, hvor leverancen direkte eller indirekte er baseret på tegninger, instrukser eller øvrige oplysninger fra Kunden eller Kundens samarbejdspartnere, idet ISHØJ således automatisk og uden nogen form for kontrol forudsætter, at sådanne oplysninger m.v. er korrekte og velegnede til formålet.

4.2    Såfremt Kunden udleverer tegninger, modeller eller andre forbilleder til ISHØJ til brug for fremstilling af det bestilte produkt, påtager Kunden sig ethvert ansvar for krænkelse af tredjemands immaterialrettigheder (patent, brugsmodel, ophavsret, designret og lign.).

 

5. Betalingsbetingelser

5.1    Betalingsbetingelserne for Kunden er som anført i tilbud eller faktura. I øvrigt gælder bestemmelserne i AB 18 §§ 36-38 med nedenstående modifikationer.

5.2    Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker enhver leverance og ethvert salg mod kontant betaling, og ISHØJ er berettiget til at tilbageholde leverancen/varen, indtil betalingen er modtaget.

5.3    Ved længerevarende eller større ordre forbeholder ISHØJ sig retten til løbende at fakturere.

5.4    Misligholder Kunden betaling af købssummen for en leverance/en vare eller en delleverance, kan ISHØJ ansvarsfrit tilbageholde enhver senere leverance/delleverance, henholdsvis hindre leverancens overgivelse til Kunden, indtil Kundens samlede forfaldne udestående er berigtiget over for ISHØJ.

5.5    I tilfælde af forsinket betaling tilskrives morarenter fra forfaldsdagen, og indtil betaling sker, med 2 % pr. påbegyndt måned. Ved forsinket betaling er ISHØJ, uanset forsinkelsen vedrører samme eller andre af Kundens ordrer, berettiget til uden varsel at standse alle leverancer og arbejder og i tillæg dertil, efter skriftligt påkrav med 10 dages frist, efter eget valg at ophæve en eller flere af aftalerne med Kunden. Samme hæveadgang finder anvendelse ved anticiperet misligholdelse.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse opkræves rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. ISHØJ forbeholder sig retten til at overdrage fordringer til tredjepart i forbindelse med overgivelse til inkasso.

5.6    Kunden kan ikke foretage modregning i købssummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance/vare.

5.7    ISHØJ kan forlange, at Kunden stiller sikkerhed for leverancens/varens betaling, der i så fald stilles af Kunden senest 8 dage efter anmodning herom.

 

6. Ejendomsforbehold

6.1    ISHØJ bevarer ejendomsretten til leverancen/varen, indtil endelig og fuld betaling er modtaget af ISHØJ.

 

7. Levering og kundens undersøgelsespligt

7.1    ISHØJ leverer ab fabrik, medmindre andet er aftalt.

7.2    Enhver form for forsendelse sker for Kundens regning og risiko. Faktura bliver påført et transportudlæg.

7.3    Kunden kan ikke afvise dellevering.

7.4    Er der aftalt successiv levering, skal hver leverance betragtes som en selvstændig leverance. Kunden har således ikke ret til ved mangler ved en delleverance at hæve aftalen, for så vidt angår de øvrige leverancer.

7.5    Såfremt transport sker direkte til Kunden fra en af ISHØJ´s underleverandører, bærer Kunden ligeledes forsendelsesrisikoen, medmindre andet er udtrykkelig aftalt. Det anførte gælder, uanset om ISHØJ ifølge aftale afholder udgifterne til transport og forsendelse. I tilfælde hvor ISHØJ skal forestå montering, bærer Kunden risikoen for hændelig eller udefra kommende skade på produkterne, der rammer produkterne på det sted, hvor produkterne skal monteres eller opbevares.

7.6    Leveringstiden – der beregnes fra det tidspunkt, hvor endelig ordre er modtaget – anført i det accepterede tilbud er at betragte som det forventede leveringstidspunkt, og kan således ikke opfattes som en garanti for, at levering er sket ved udløbet af leveringstiden.

ISHØJ er ligeledes berettiget til at levere på et tidligere tidspunkt.

7.7    Leveringstiden kan udskydes i tilfælde af, at Kunden ikke rettidigt har givet ISHØJ ønskede eller relevante oplysninger om ordren og monteringsstedet, i tilfælde af, at monteringsstedet eller arbejdsforholdene ikke lever op til det i Betingelserne om arbejdsforholdene og arbejdsstedet anførte, samt i tilfælde hvor der foreligger en ansvarsfrihedsgrund som nærmere anført i pkt. 10.

I sådanne tilfælde forlænges leveringstiden i det omfang, ISHØJ efter omstændighederne skønner dette rimeligt.

7.8    Såfremt leveringstiden overskrides væsentligt, og dette ikke skyldes forhold, for hvilke Kunden er ansvarlig eller bærer risikoen, og der ikke foreligger en ansvarsfrihedsgrund efter pkt. 10, er Kunden ved påkrav til ISHØJ berettiget til at kræve levering inden rimelig tid. Kunden kan i sådanne tilfælde meddele ISHØJ en rimelig frist for levering på minimum 8 uger. I tilfælde af, at ISHØJ efter udløbet af denne frist fortsat ikke har fortaget levering, og dette skyldes forhold, for hvilke ISHØJ er ansvarlig, er Kunden berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning for sine direkte omkostninger forårsaget af forsinkelsen, jf. dog pkt. 10. Kunden har ikke andre beføjelser i tilfælde af forsinkelse.

7.9    Kunden skal undersøge og kontrollere alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til ISHØJ. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til ISHØJ, kan den ikke senere gøres gældende.

 

8. Montage

8.1    Vedrørende de tilfælde hvor ISHØJ skal forestå montering, installation eller lignende, foretages anvisning heraf af Kunden, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Det er Kunden/bygherrens pligt at foretage afsætning af hjørner, knæk- og endepunkter samt højder i hegnslinjen. Adgang til og rundt langs hegnslinjen skal være etableret, således at det er muligt at anvende/køre med normalt montageudstyr langs hele hegnslinjen. Hegnslinjen skal være ryddet i en bredde af min. hegnets højde i facadesiden og 0,5 meter på bagsiden.

8.2    Prisen forudsætter almindelige jordbundsforhold fx jord, sand og ler, således at der ikke kræves ekstra fundering eller lign. Udgifter, i forbindelse med uforudsete hindringer i terrænet – herunder kabler, murbrokker, betonrester o. lign. er kun medregnet i det omfang, det fremgår af tilbuddet. Ved ekstrem tørke og frost må der påregnes ekstra omkostninger til boring af huller og eventuelle vinterforanstaltninger. Eventuel håndgravning pga. kabler mv. ikke er medregnet i tilbuddet.

8.3    Medmindre det fremgår af tilbud/ordre, er arbejdet beregnet på én kontinuerlig arbejdsgang – frit og uhindret og uden afbrydelser. Afklaring af uforudsete hindringer foretages af ISHØJ mod normal timebetaling i regning, og uden aftale med Kunden. Kunden betaler særskilt for enhver deraf følgende forsinkelse eller besværliggørelse af arbejdet og enhver ekstraudgift og ekstraarbejde. Kunden skal herunder betale for ventetid og ekstra transporttid efter regning. I sådanne tilfælde kan ISHØJ uden varsel kræve Kundens indbetaling af et depositum svarende til den skønnede ekstraomkostning.

8.4    Opboret/opgravet jord placeres i hegnslinjen. Ophugning og reetablering af belægninger samt bortkørsel af overskydende jord/affald er ikke indeholdt i ISHØJ´s ydelse, medmindre det klart fremgår af ordrebekræftelsen. Eventuel reetablering af spor i græs/terræn som følge af montagen er ikke medregnet.

8.5    Det er Kundens ansvar, at oplysninger om kabler, rørføring m.v. er forsvarligt anvist på udleveret tegning, inden arbejdet påbegyndes. Oplysninger om kabler, rørføring m.v. kan fås ved henvendelse til kommunale værker, telefonselskaber, naturgasselskaber, fjernvarmeværker etc. Eventuelle skader som følge af manglende eller mangelfuld anvisning er ISHØJ uvedkommende. Omkostninger forårsaget af foranstående vil blive faktureret Kunden.

8.6    Kunden skal, såfremt intet andet er aftalt, stille toilet samt håndvask med varmt/koldt vand til rådighed for montageholdet.

8.7    Tilbud på automatik omfatter ikke etablering af 230V-tilslutning og føringsveje.

 

9. Serviceaftaler

9.1    Ved serviceaftaler forstås skriftlige aftaler mellem ISHØJ og en Kunde, hvorved ISHØJ påtager sig at servicere bestemte produkter, som er angivet i aftalen (”Serviceaftaler”).

9.2    Hvis ISHØJ og Kunden har indgået en Serviceaftale, finder Betingelserne anvendelse, i det omfang de ikke er udtrykkeligt fraveget i Serviceaftalen.

9.3    I Serviceaftalens løbetid må Kunden ikke lade andre end ISHØJ udføre service, reparationer, ændringer og lign. på de produkter, der er omfattet af Serviceaftalen, medmindre andet aftales skriftligt med ISHØJ.

 

10. Reklamation og mangler

10.1  Såfremt Kunden ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes over for ISHØJ.

10.2  Reklamationer, som Kunden burde have eller har konstateret i anledning af den i pkt. 7.9 nævnte undersøgelse og kontrol, skal ske straks. For øvrige fejl og mangler skal der reklameres senest 8 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret. Undladelse heraf medfører, at reklamationsretten fortabes og ikke efterfølgende kan gøres gældende.

10.3  Der gælder en ultimativ frist for reklamationsretten på 1 (ét) år fra det faktiske leveringstidspunkt/ afhentningstidspunkt/monteringsafslutning. Reklamationer efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

10.4  Kunden kan ikke som følge af mangler hæve købet. I tilfælde af, at ISHØJ er ansvarlig for mangler ved konstruktion, materialer, fremstilling eller montage, er ISHØJ forpligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen eller at foretage omlevering som følge af manglen. ISHØJ er ikke ansvarlig for mangler eller manglende funktionsdygtighed, som ikke skyldes ISHØJ´s forhold, herunder forhold som skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med ISHØJ´s forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden ISHØJ´s skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

ISHØJ har desuden afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret af ISHØJ, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance.

Udskiftning af sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

Såfremt afhjælpning medfører indgreb i andet end det af ordren omfattede, eksempelvis i Kundens ejendom, påhviler arbejdet og omkostninger herved Kunden. Såfremt det viser sig, at reklamation ikke er berettiget, eller kun er delvist berettiget, kan ISHØJ kræve betaling for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har afstedkommet.

10.5  For dele leveret af en underleverandør, som indgår i leverancen, eksempelvis teknikkomponenter og automatik, ydes samme garanti, som ISHØJ får fra underleverandøren.

10.6  Det er mellem parterne aftalt, at Kunden ikke i forbindelse med udlevering af salgsgenstanden skal have udleveret vejledning med henblik på montering, anvendelse, opbevaring og vedligeholdelse af salgsgenstanden. Det er således ikke en mangel ved leverancen, hvis en sådan vejledning ikke er givet.

 

11. Ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger

11.1  Generelt: Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som ISHØJ sælger og leverer til Kunden, er beregnet til hegn, områdesikring og adgangskontrol i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er ISHØJ i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde ISHØJ, i det omfang ISHØJ måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

11.2  Force majeure: ISHØJ er ikke ansvarlig over for Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter ordreindgåelse og hindrer eller forsinker forpligtelser af enhver art, såfremt den manglende eller forsinkede opfyldelse helt eller delvist kan henføres til forhold uden for ISHØJ’ kontrol, herunder eksempelvis krig og mobilisering, oprør og uroligheder, sabotage, terroraktioner, naturkatastrofer, pandemier, hacker- eller cyberangreb, strejker, lockouts, vareknaphed, mangel på arbejdskraft samt manglende eller forsinkede leverancer fra underleverandører eller transportører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestrektioner, import- og eksportrestriktioner, ekstraordinære indgreb fra statslige eller EU myndigheders side, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner mv.

11.3  Produktansvar: ISHØJ fraskriver sig ethvert produktansvar, der ikke følger af de præceptive regler i produktansvarsloven. Produktansvaret kan ikke beløbsmæssigt overstige dækningen på ISHØJ´s produktansvarsforsikring. I den udstrækning ISHØJ måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde ISHØJ skadesløs i det samme omfang, som ISHØJ´s ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt. ISHØJ er ikke ansvarlig for skader på produkter leveret af Kunden, eller for produkter, hvori disse indgår. ISHØJ er ikke ansvarlig for mangler og manglende funktionsdygtighed, som ikke skyldes ISHØJ´s forhold, og ISHØJ er ikke ansvarlig i tilfælde af mangelfuld vedligeholdelse eller fejlagtig brug. Desuden er ISHØJ i intet tilfælde ansvarlig, hvis andre end ISHØJ har foretaget reparation eller andre former for tilvirkning af produktet. Hvis tredjemand fremsætter krav mod ISHØJ eller Kunden om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal den anden part straks underrettes herom.

11.4  Ansvarsfraskrivelse for indirekte tab: Hvis ISHØJ i forbindelse med opfyldelse af denne aftale skulle pådrage sig et erstatningsansvar over for kunden, er dette ansvar begrænset til kundens direkte tab. ISHØJ kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for kundens eventuelle driftstab, avancetab og andre indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt. ISHØJ påtager sig intet ansvar for Kundens retsforhold over for tredjemand.

11.5  Beløbsmæssig ansvarsbegrænsning: ISHØJ´s ansvar over for Kunden er i alle tilfælde beløbsmæssigt begrænset til 10 % af den aktuelle ordre-størrelse/fakturasummen for det pågældende projekt, dog maksimalt 250.000 kr. pr. hændelse og i alt pr. år.

 

12. Forsikring

12.1  Forestår ISHØJ montagen af leverancen, påhviler det Kunden at tegne all-risk forsikring med fuld dækning af alle værdier, herunder det der tilføres montagestedet i forbindelse med monteringen.

12.2  I de tilfælde, hvor ISHØJ er pålagt en undersøgelsesforpligtelse i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning omkring ledningsejerregisteret, påhviler det Kunden at tegne særskilt forsikring vedrørende eventuelle skader, som påføres ledningsnettet som følge af mangelfuld anvisning/manglende oplysning omkring placering.

12.3  Det påhviler Kunden at sikre, at ISHØJ i forbindelse med arbejder ved bestående bygninger er medforsikret på bygherres bygnings-, løsøre- og driftstabsforsikringer, således at der i skadestilfælde ikke kan rettes krav/regreskrav mod ISHØJ.

 

13. Lovvalg og værneting

13.1  Retsforholdet mellem ISHØJ og Kunden er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2  Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Københavns Byret som værneting.